Wijziging bestuurssamenstelling IVM

Geachte leden van de IVM,

Hierbij delen wij u mede dat de heer Joop Hazeu om moverende redenen heeft besloten, zijn functie als voorzitter van de IVM per direct neer te leggen en zijn werkzaamheden in deze te beëindigen.

Wij betreuren deze gang van zaken maar hebben begrip voor zijn argumenten.

Wij hebben Ruud van den Heuvel (thans vice voorzitter) bereid gevonden om de werkzaamheden van Joop Hazeu over te nemen tot en met de algemene ledenvergadering welke gehouden zal worden medio januari 2014.

Daar wij als bestuur grote waarde hechten aan de kennis, het netwerk en zijn groteinzet voor de veteranen, hebben wij Joop Hazeu verzocht en bereid gevonden zich als bestuurslid met als functie adviseur, aan de IVM te verbinden.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben ingelicht verblijven wij.

 

Met vredesgroet,

Namens het IVM bestuur,

Robert Kok

Secretaris

 

 

Copyrights 2016 Identiteitsgroep Vredesmachten
Scroll naar boven